EUROSOLAR-NL_Logo

Onze DOELSTELLINGEN:


EUROSOLAR NL wil zich als onafhankelijk kennis- en lobbyplatvorm inzetten voor een duurzaam energiesysteem met maximale burgerparticipatie (door decentrale vormgeving). In zo’n energiesysteem zijn alle vormen van niet-duurzame energie – d.w.z. op fossiele en nucleaire grondstoffen gebaseerde energie – door hernieuwbare energie vervangen, dan wel door energiebesparing overbodig gemaakt.


Een duurzaam energiesysteem omvat alle duurzame toepassingen van zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermie. Daarnaast dient energie efficiënt gebruikt te worden en is een balans tussen opwekking en verbruik belangrijk, bijvoorbeeld met behulp van duurzame energieopslag. Uitgangspunt is altijd de integrale duurzaamheid, dat wil zeggen de bescherming van mens, dier en milieu zoals beschreven in de Brundlandt definitie van duurzaamheid  (p.39, ¶49) en verder gedetailleerd in de principes van de zogenaamde «doughnut economie». 


We streven deze doelstellingen na door het uitvoeren  van activiteiten die maatschappelijke deelname, eigendom en draagvlak voor de duurzame energietransitie versterken en versnellen. EUROSOLAR NL zal vooral activiteiten ontplooien en aanmoedigen op het gebied van  informatieverstrekking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek naar duurzame energie.   Concreet houdt dit in dat we ons richten op bijvoorbeeld: het opzetten van werkgroepen van experts, de publicatie van documenten en informatie en het organiseren van conferenties, workshops, events (zoals een Duurzame Energie Prijs).


Aangezien de doelen van EUROSOLAR NL nauw aansluiten bij die van de coöperatieve koepelorganisatie Energie Samen, opereren wij als onafhankelijke eenheid onder de koepel van Energie Samen. EUROSOLAR NL is een schakel voor technologische kennis met brede verankering in de wereld van onderzoek en ontwikkeling (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen). Op die manier willen wij een laagdrempelige brug zijn tussen deze kennisinstituten en degenen die die kennis toepassen.

Our GOALS:


EUROSOLAR NL, as an independent knowledge and lobby platform, is committed to realizing a sustainable energy system with maximal citizen participation (through decentralized generation).  In a sustainable energy system, all non-sustainable  forms of energy generation - that is fossil fueled and nuclear based energy- would be replaced by renewable energy, if still needed after energy saving measures  have been applied. 


A sustainable energy system consists of all sustainable applications of solar, wind, hydro, biomass and geothermal energy.  In addition, energy efficiency is important to lower demand.  The balancing of supply and demand from intermittent sources requires not only new strategies but also energy storage.  The starting point is always a comprehensive view of sustainability, that speaks to the protection of human beings, animals and environment as described in the Brundlandt definition of sustainability (p.39, ¶49) and further elaborated on in the principles of the «doughnut economy».


We strive to achieve these goals by carrying out activities that strengthen and accelerate civil society's participation, ownership and support for a sustainable energy transition.  EUROSOLAR NL shall primarily undertake and encourage activities concerned with communicating new information, educating and interfacing with scientific research related to sustainable energy.  Specifically, we aim to, for example, set up expert working groups, publicize documents and information and organize conferences, workshops and events (such as a Sustainable Energy Prize).


Since the goals of EUROSOLAR NL dovetail closely with those of the umbrella organization of energy cooperatives in the Netherlands, Energie Samen, we operate as an independent entity onder the Energie Samen umbrella.  EUROSOLAR NL is a link voor technological knowledge, anchored in the research and development world (universities, universities of applied science and research institutes).  In this manner, we propose to be an accessible bridge between knowledge institutes and those who apply this knowledge.