EUROSOLAR-NL_Logo

Welkom  op EUROSOLAR NL,  de Nederlandse sectie van EUROSOLAR

 

About EUROSOLAR

EUROSOLAR – European Association for Renewable Energy e. V. is a non-profit organization and independent of political parties, institutions, companies and interest groups. EUROSOLAR develops and stimulates political and economic action plans and concepts for the introduction of renewable energies. This ranges from market introduction strategies to proposals for further research and development policies, from tax policy subsidies to arms conversion with solar energy, from the contribution of solar energy to the Third World to agricultural, transport and construction policies. EUROSOLAR was founded in 1988 by Dr. Hermann Scheer, the head office is in Bonn, Germany. President of EUROSOLAR is Prof. Peter Droege.

Oprichters/ Founding members:

Vincent Dekker

Carol Olson

Bas Eickhout

Ellen van Oost

Brendan de Graaf

Mieke Oostra

Frank Lenzmann

Arno Smets

Motivaties

English

Vincent Dekker

“Ik maak me zorgen over de klimaatverandering, en dan vooral voor de effecten daarvan voor mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar meer nog dan iemand die zich zorgen maakt, ben ik iemand die kansen ziet voor vooruitgang: nieuwe energie, betere energie. Dat is voor mij de belangrijkste reden om mij in te zetten voor Eurosolar.”

Frank Lenzmann

“Voor mij is de energietransitie niet alleen een urgente noodzaak, die zich voordoet vanwege de klimaatcrisis, maar tegelijkertijd - door de decentrale vormgeving van de transitie - ook een unieke kans om de civiele samenleving te versterken (ten opzichte van de uit balans geraakte, grote macht van de multinationals). EUROSOLAR is een ideaal platform om deze kans na te streven, vooral in samenwerking met andere acteurs, zoals Energie Samen. Ik ben ervan overtuigd: met vereende krachten kunnen we deze kansen waarmaken!”


Arno Smets

Het gaat om het doorgeven van een bewoonbare planeet met behoud van haar biodiversiteit aan volgende generaties. Bewoners van deze aarde moeten de beschikbare bronnen duurzaam gebruiken en eerlijk verdelen. Met behulp van mijn on-campus en online onderwijs over en onderzoek aan zonne-energie probeer ik zoveel mogelijk mensen te inspireren om constructief –binnen hun mogelijkheden – aan een duurzame toekomst voor allen op deze wereld te werken. Voor mij is het platform EUROSOLAR een waardevolle toevoeging binnen Nederland om lokaal mensen, organisaties, bedrijven en overheden te informeren, te verbinden en te activeren om een succesvolle en duurzame energietransitie op tijd te realiseren.”

Carol Olson

“Onze economie is als een versnellende olietanker met zo'n vaart dat hij tegen de grenzen van onze planeet dreigt te botsen. De totale omschakeling naar decentrale zonne- en windenergie (en andere duurzame herniewbare bronnen) met opslag is de krachtigste manier om deze olietanker naar veilig vaarwater te sturen. Als we daar kunnen komen, hebben we de kans om de CO2-uitstoot af te remmen, gelijkheid, democratie en vrede in de geopolitieke arena te bevorderen, de biodiversiteit terug te laten komen en de natuur zichzelf te laten herstellen.”

Motivation statements

Vincent Dekker

“I am concerned about climate change, and in particular about the effects it will have for my grandchildren and my great grandchildren.  But more than being someone who is worried about the future, I am someone who sees opportunities for progress:  new energy, better energy.  That is for me the most important reason for me to be a founding member of Eurosolar NL." 

Frank Lenzmann

“For me, the energy transition is not only an urgent emergency that arises out of the climate crisis, it is also a unique opportunity- through decentralization of the renewable energy supply - to strengthen civil society (relative to the extraordinary,  currently unchecked power of multinationals).    EUROSOLAR is an ideal platform from which to pursue  this opportunity, especially in cooperation with other actors, such as Energie Samen.  I am convinced:  with resilient perserverence we can realize these possibilities!"   

Arno Smets

"It's about passing on a livable planet while maintaining her biodiversity for the next generations.  Inhabitants of this earth must sustainably use the available  resources and fairly share them.   Through my on-campus and on-line teaching as well as my research in solar energy, I try to inspire as many people as possible to constructively work - within their means- to contribute to a sustainable future  for everyone in this world.   For me, the EUROSOLAR platform is a valuable addition within the Netherlands to inform, connect and activate local people, organizations , companies and governments to realize a successful and sustainable energy transition on time."


Carol Olson

“Our economy is like an accelerating oil tanker that travels with such momentum that it threatens to crash through the limits of our planet.   A total transition to  decentralized solar and wind energy (as well as other sustainable renewable energy sources) with energy storage is the surest way  to steer this oil tanker into safer waters.   By taking this route we have the chance to bring CO2 emissions, address inequality, strengthen democracy, defend peace in the geopolitical arena, foster biodiversity and let nature restore itself."